Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142PROI - ROUND 2I - Căn nguyên thủy

Tí đang bắt đầu tìm hiểu về khái niệm căn nguyên thủy trong số học. Với số nguyên tố p cho trước, số x (1 <= x < p) là một căn nguyên thủy mod p nếu như x^(p-1)-1 chia hết cho p, còn tất cả các số x-1, x^2-1, ..., x^(p-2)-1 không chia hết cho p. Thao tác kiểm tra một số nguyên x như vậy, Tí thấy còn khá khó khăn, trong khi bài tập thầy giáo yêu cầu đếm số lượng các căn nguyên thủy mod p cho trước.

Các bạn hãy giúp Tí tính số lượng căn nguyên thủy mod p với số nguyên tố p cho trước.

Input

Một số nguyên tố p duy nhất (2 <= p < 2000).

Output

In ra số lượng căn nguyên thủy mod p.

Example

Test 1:

Input:

3

Output:

1

Giải thích: 2 là căn nguyên thủy mod 3 duy nhất.

 

Test 2:

Input:

5

Output:

2

Giải thích: p = 5, có 2 căn nguyên thủy mod 5 là 2 và 3.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-08
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-07-10 10:20:45 Trần Hà Ngọc Thiện
lúc AC lúc ko, ảo vậy @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.