Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P142SUMG - ROUND 2G - Mã hóa

Mã hóa là một bước quan trọng trong việc truyền thông tin. Một trong những thuật toán đơn giản đó là dịch vòng tất cả các kí tự của từ mã (nội dung cần mã hóa) sang phải d kí tự. Chẳng hạn với d = 5, kí tự ‘A’ được mã hóa bằng ‘F’, ‘B’ bằng ‘G’, ..., ‘Z’ bằng ‘E’.

Với một nội dung đã được mã hóa, để giải mã, người ta sẽ tìm khoảng cách dịch d và sau đó dịch ngược lại nội dung sang trái d kí tự. Khoảng cách d này được tính bằng số bước dịch sang phải từ chữ cái 'E' đến chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong nội dung đã được mã hóa.

Cho biết nội dung sau khi được mã hóa, các bạn hãy khôi phục lại từ mã ban đầu?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T <= 100).

Mỗi bộ test là một nội dung đã được mã hóa, gồm nhiều chuỗi các chữ cái in hoa nằm trên một dòng (<= 1000 kí tự).

Output

Với mỗi test, in ra khoảng cách d và nội dung từ mã ban đầu. Nếu không giải mã được vì có nhiều giá trị d, in ra “NOT POSSIBLE”.

Example

Input:
3
RD TQIJW GWTYMJWX INFWD JSYWNJX ZXJ F XNRUQJ JSHWDUYNTS YJHMSNVZJ
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
XVIDRE TFCCVXZRKV GIFXIRDDZEX TFEKVJK Output: 5 MY OLDER BROTHERS DIARY ENTRIES USE A SIMPLE ENCRYPTION TECHNIQUE
10 JXU GKYSA RHEMD VEN ZKCFI ELUH JXU BQPO TEW
NOT POSSIBLE

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-17 04:30:44
P142SUMG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p142sumg-round-2g-ma-hoa.html

Last edit: 2017-12-14 20:33:44
2015-05-01 10:16:16 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google:
P142SUMG spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-11-06 18:56:08 ∞«♥ DN~TV ♥»∞
để ý trường hợp ký tự nhiều nhất đứng trước hay sau 'E' là được nhé :D
2014-10-25 18:56:35 Chờ một cơn mưa
Ai làm được rồi cho mình xin cái test đặc biệt của bài này được không? Cảm ơn trước. Mail: Shiroland11@gmail.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.