Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROA - ROUND 3A - Hai tam giác

Ngày sinh nhật, Tí nhận được 1 thứ đồ chơi mới, đó là 2 tam giác (không gian 3 chiều) với các cạnh có thể co dãn ra vô hạn. Tí thử kéo dãn chúng ra xem như thế nào. 2 tam giác được gọi là “vướng” lẫn nhau nếu như không thể tách rời chúng ra khỏi nhau, tức là khi kéo dãn chúng ra, chúng luôn bị mắc đỉnh lẫn nhau. Còn nếu không, Tí có thể dễ dàng tách chúng rời nhau ra được.

Các bạn hãy xác định xem 2 tam giác trên có “vướng” vào nhau hay không?

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T <= 1000).

Mỗi test gồm 2 dòng.

Dòng đầu tiên là 9 số nguyên x1,y1,z1, x2,y2,z2, x3,y3,z3 là tọa độ 3 đỉnh của tam giác thứ nhất. Dòng thứ hai là 9 số nguyên x1’,y1’,z1’, x2’,y2’,z2’, x3’,y3’,z3’ là tọa độ 3 đỉnh của tam giác thứ hai. Các giá trị tọa độ nằm trong đoạn [-1000, 1000].

Input đảm bảo không có 2 cạnh của tam giác nào cắt nhau, và 2 tam giác nằm trên 2 mặt phẳng khác nhau.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng “YES” nếu 2 tam giác “vướng” lẫn nhau, in ra “NO” nếu Tí có thể di chuyển 2 tam giác tách rời nhau ra.

Example

Input:
2
0 0 0 10 0 0 0 10 0
1 1 10 1 1 -10 10 10 0
0 0 0 10 0 0 0 10 0
11 0 0 0 11 0 11 11 1 Output: YES
NO

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.