Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROC - ROUND 3C - Đi chợ

Mẹ bảo Tèo đi chợ mua khoai tây. Tèo mua được 2 túi khoai tây. Túi thứ nhất có  x (x >= 1) củ và túi thứ 2 có y củ  (y >= 1). Tèo đang rất lo lắng vì cậu đã lỡ làm mất túi thứ nhất, và không nhớ trong túi thứ nhất có bao nhiêu củ khoai tây. Cậu chỉ nhớ được tổng số củ khoai không vượt quá n và chia hết cho k.
Các bạn hãy giúp Tèo biết có thể có bao nhiêu củ khoai tây có trong túi thứ nhất. Nếu có nhiều khả năng thì in ra tất cả theo thứ tự tăng dần.
Nếu không thể biết số khoai tây thì in ra -1.

Input

Một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên y, k, n. (1 <= y, k, n <= 10^9, n/k <= 10^5).

Output

In ra kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

10 1 10

Output:

-1

 

Test 2:

Input:

10 6 40

Output:

2 8 14 20 26


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-04-20 19:52:18
#daomanhluan
2016-01-13 17:08:30
sao in nổi 10^5 số :((
2015-05-18 06:39:06 Nguyễn Ðình Vinh
time limited :((
2015-05-04 07:46:24 Nguyễn Vĩnh Thịnh
in sao nổi @@
2015-04-29 07:43:34
bạn ơi cho mình facebook mình hỏi cái, sao mình nộp bài a+b mà nó không biên dịch được là sao nhỉ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.