Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROD - ROUND 3D - Trạm báo tín hiệu

2 ngôi làng ở biên giới vùng Trung địa đang bị tấn công. Lũ quái vật đang dàn quân thành hình tròn bao vây mỗi ngôi làng. Khi tấn công, tất cả quân địch sẽ tiến đều vào trung tâm của ngôi làng. Nhóm trinh thám của quân đội nhà vua lực lượng quá mỏng, không đủ để tấn công, vì vậy họ đã giúp đỡ 2 ngôi làng trên bằng cách xây dựng một trạm báo, nếu như quân địch ở ngôi làng nào tấn công, họ sẽ đốt lửa lên để báo hiệu khói cho dân làng biết để sẵn sàng phòng thủ.

Vùng nhìn theo độ cao h là một miền hình tròn, càng lên cao thì vùng nhìn càng rộng. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, họ chỉ xây dựng trạm báo có độ cao h vừa đủ, sao cho tầm nhìn (bán kính R) có thể thấy ít nhất 1 tên địch ở đội quân bao vây ngôi làng thứ nhất và 1 tên địch ở đội quân bao vây ngôi làng thứ hai. Khi nào bị thấy 1 trong 2 đối tượng quan sát bị mất tích, hay di chuyển, nhóm trinh thám sẽ ngay lập tức đốt lửa.

Nhiệm vụ của các bạn là cần tìm vị trí tối ưu để đặt trạm báo, và tính toán giá trị R.

Input

Gồm 2 dòng, mỗi dòng gồm 3 số nguyên x_i, y_i, r_i ( |x_i|, | y_i| <= 10^4, 1 <= r_i <= 10 ^4) lần lượt biểu diễn tọa độ của mỗi ngôi làng và khoảng cách tới vòng vây của địch.

Output

In ra đáp số của bài toán với độ chính xác 10^-6.

Example

Test 1:

Input:

0 0 1
6 0 3

Output:

1.000000000000000

 

Test 2:

Input:

-10 10 3
10 -10 3

Output:

11.142135623730951

 

Giải thích test 1:

Đặt trạm báo tại tọa độ (2,0), tầm nhìn bán kính R = 1 khi đó đủ để quan sát tình hình.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-07-01 16:28:32 Z3r0_L0v3
10^-6 á. 10^-16 @@
2014-12-15 04:27:30 Trần Hà Ngọc Thiện
Middle Earth :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.