Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROE - ROUND 3E - Xâu con có thứ tự từ điển lớn nhất

Bạn được cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái tiếng anh thường. Hãy tìm xâu con của S có thứ tự từ điển lớn nhất.

Ta nói xâu X nhỏ hơn xâu Y khi:

1)  length(X) < length(Y) và  X[0]=Y[0]; X[1]=Y[1];…; X[length(X)-1]=Y[length(X)-1];

2) Hoặc tồn tại số nguyên r ( r < min( length(X)-1, length(Y)-1) sao cho:

X[0]=Y[0];..X[r-1]=Y[r-1];  X[r]<Y[r].

Input

Một dòng duy nhất chứa xâu S (1<=length(S)<=10^5).

Output

In ra xâu con có thứ tự từ điển lớn nhất.

Example

Test 1:

Input:

ababba

Output:

bbba

 

Test 2:

Input:

abbcbccacbbcbaaba

Output:

cccccbba

 


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.