Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROF - ROUND 3F - Đếm dãy

Cho số nguyên dương n. Hãy cho biết có bao nhiêu dãy số nguyên dương có tổng các phần tử trong dãy bằng n.

Input

Một số nguyên dương n ≤ 10^18.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số dư của kết quả tìm được khi chia cho 123456789.

Example

Input:
3

Output:
4

Giải thích: Có 4 dãy số nguyên dương có tổng bằng 3 đó là:
1.  (1,1,1)
2.  (1,2)
3.  (2,1)
4.  (3)

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-05-19 19:04:26
O(logn) còn quá thời gian, thua!!!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.