Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROG - ROUND 3G - Chia kẹo

Đi chợ về, mẹ mua một gói kẹo cho anh em Tèo. Mẹ bảo Tèo rằng đợi các em đi học về thì hãy chia, nhưng Tèo không nghe, cứ đòi ăn trước. Tèo chia đều kẹo cho tất cả anh em, nếu như chia không đều thì các phần nhiều hơn (nhiều hơn các phần còn lại 1 cái) sẽ dành cho những đứa bé hơn. Là anh cả nên Tèo chỉ lấy phần nhỏ nhất.

Khi lũ trẻ đi học về, chúng nhận phần của mình, nhưng nghi ngờ anh Tèo là người lấy phần nhiều nhất, vì vậy chúng đem đi hỏi mẹ xem gói kẹo ban đầu có tất cả bao nhiêu cái?

Các bạn hãy tính toán xem số lượng kẹo có thể có ban đầu nhỏ nhất và lớn nhất là bao nhiêu?

Input

Gồm 2 số nguyên n (2 <= n <= 15) và k (n <= k <= 100) lần lượt là những đứa trẻ trong gia đình của Tèo và số kẹo còn lại sau khi Tèo đã ăn hết phần của mình.

Output

In ra 2 giá trị số kẹo nhỏ nhất và lớn nhất có thể có ban đầu.

Example

Test 1:

Input:

2
5

Output:

9 10

Giải thích test 1:

Nếu ban đầu có 9 cái kẹo, Tèo sẽ lấy phần ít hơn là 4 cái, còn lại 5 cái. Nếu ban đầu có 10 cái kẹo,

Tèo sẽ lấy 1 nửa là 5 cái, còn lại 5 cái cho đứa em.

 

Test 2:

Input:

3
5

Output:

7 7


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-06 03:01:13
vai ca teo
2017-07-14 10:17:26
P143PROG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p143prog-round-3g-chia-keo.html

Last edit: 2017-12-08 07:08:30
2015-07-07 10:20:13
tèo thầm vậy :v
2015-05-01 12:48:09 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p143prog-spoj-ptit-chia-keo/
2015-05-01 12:48:09 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2015-05-01 12:48:18
2014-10-16 05:23:15 Con Bò Huyền Thoại
sai ngay k mod n-1 và k mod (n-1) :(
2014-04-30 16:00:20 Nhung
#include<iostream>
using namespace std;
long n,k;
main()
{
cin>>n;
cin>>k;
if(k%(n-1)==0)
cout<< (n*(k/(n-1))-1)<<" "<<n*(k/(n-1));
else
cout<< k+(k/(n-1))<< " "<<k+(k/(n-1));
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.