Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROI - ROUND 3I - Quân tượng

Xét bàn cờ tổng quát kích thước n × n, người ta muốn đặt k quân tượng vào k ô hoàn toàn phân biệt sao cho chúng đôi một không ăn nhau. (Quân tượng có thể ăn quân khác nằm ở những ô cùng đường chéo với ô nó đang đứng).

Nhiệm vụ của các bạn là hãy tính xem có bao nhiêu cách đặt k quân tượng này?

Input

Gồm 2 số nguyên dương n, k ≤ 100.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cách đặt tìm được.

Example

Input:
3 4

Output:
8

Giải thích: Có 8 cách đặt đó là:


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-02-24 18:42:48 an IM3 Ex-Member of Bit
Hint: DP + Số lớn

DP đếm số cách ghép cặp của 2 loại đường chéo L - R và R - L. Chia 2 loại Chẵn - Lẻ và cắt nửa tam giác để đếm. Dpt m * m * n.

Last edit: 2014-02-24 18:45:11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.