Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143PROJ - ROUND 3J - Quảng trường

Quảng trường nhà hát thủ đô của Berland hình chữ nhật có kích thước n × m (m2). Nhân ngày lễ kỉ niệm thành phố, người ta quyết định lát quảng trường bằng các phiến đá grannite. Mỗi phiến đá có kích thước a × a (m2). Các cạch của phiến đá được lát song song với cạnh của quảng trường.

Cần ít nhất bao nhiêu phiến đá để lát kín quảng trường? Phần đá lát có thể lớn hơn diện tích quảng trường nhưng quảng trường phải được bao phu hết, và không được phép cắt các phiến đá ra.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n,  m và a (1 ≤  n, m, a ≤ 109).

Output

In ra số lượng phiến đá cần dùng.

Example

Input:
6 6 4

Output:
4

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-11 15:38:38
P143PROJ: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p143proj-round-3j-quang-truong.html

Last edit: 2017-12-14 02:33:33
2016-01-16 13:52:14
bài này hình như có trên codeforce
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.