Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144PROC - ROUND 4C - Lũy thừa

Lũy thừa bậc n của a bằng tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số có giá trị bằng a.

Cho trước 2 số nguyên a và b, các bạn hãy viết chương trình tính giá trị lũy thừa a^b.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test ghi trên 1 dòng, gồm 2 số nguyên không âm a và b ( a <= 10^9 và b <= 10^18).

Input kết thúc bởi 2 số 0.

Output

Với mỗi test, ghi ra trên một dòng kết quả phép tính lũy thừa a^b được lấy dư theo 1000 000 007.

Example

Input:
2 3
2 4
3 2
0 0 Output: 8
16
9

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-02-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-03-13 06:51:32
// P144PROC - ROUND 4C - luy thua
//ta du dung thuat toan chia de chi de giam thoi gian cua thuat toan
// goi de quy 4 lan ham pow thi ton thoi gian nen gan cho bien power cho do ton thoi gian
// de bai yeu cau n^k modulo 10^9+7
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define e 1000000007

int a;
long long b;
long long Power(int a, long long b){
if(b==0) return 1;
if(b==1) return a;
else{
long long p = Power(a,b/2);
p = p%e;
if(b%2==0){
return (p*p)%e;
}
else{
return (((p*p)%e)*a)%e;
}
}
}
int main(){
while(1){
cin >> a >> b;
if(a==0 && b==0) break;
long long kq = Power(a,b);
cout << kq << endl;
}
}
2018-03-06 15:23:21
tí nữa pow
2017-10-08 23:41:51
nhìn tưởng dễ , mà sai chỗ hiểm , mò mãi mới biết được chỗ sai ,,, bài hay lắm amin :)
2017-08-21 08:11:09 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p144proc-spoj-ptit-round-4c-luy-thua/
2017-08-17 17:45:03
Tôi là người đơn giản. Thấy bài này tôi nghĩ ngay đến pow :) =)))

Last edit: 2017-08-17 17:51:17
2017-07-26 18:09:41
P144PROC: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p144proc-round-4c-luy-thua.html

Last edit: 2017-12-13 22:43:06
2015-07-09 20:00:59 Nguyễn Ðình Vinh
chuẩn! đệ quy :))
2015-05-01 12:56:28 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google:
P144PROC spoj PTIT kienthuc24h
2015-04-19 16:32:12 Nguyễn Vĩnh Thịnh
đệ quy vs log b đúng ko nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.