Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144SUMA - ROUND 4A - Nam châm

Tí đang học về từ tính của nam châm. Cậu biết rằng nam châm có 2 cực âm và dương, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau.

Một lần cậu sắp lần lượt các nam châm theo chiều dọc, nhiệm vụ của bạn là xem có bao  nhiêu khối nam châm nằm rời nhau.

Nam châm được biểu diễn biểu 2 kí tự 0 và 1. 0 là cực âm, 1 là cực dương.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <=n <= 100 000).

n dòng tiếp theo là các xâu đại điện cho nam châm, lần lượt được Tí xếp.

Output

Một dòng duy nhất là số khối nam châm nằm rời nhau.

Example

Test 1:

Input:

6

10

10

10

01

10

10

Output:

3

 

Test 2:

Input:

4

01

01

10

10

 

Output:

2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-31 08:35:47
C++ : https://ideone.com/Ar5iGr
2020-02-15 03:55:13
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2019-05-08 16:00:23
https://codeforces.com/problemset/problem/344/A
2018-12-10 17:21:46
ôi. xếp ngang nam châm +_+"
2018-04-17 18:31:40
@@ Bạn bò
2017-08-21 08:00:19 Ðặng Minh Tiến


Last edit: 2017-08-21 08:01:05
2017-06-19 17:53:40
trên thì bảo xếp dọc test thì xếp ngang nam châm ???
2016-09-30 18:50:37
Bạn bò đã giúp mình rất nhiều trong lúc làm bài.....@@ cảm ơn... khi nào bí quá mình mới xem hướng dẫn.. mình nghĩ bạn bò nên hướng dẫn thôi.. kg nên show source code...
2015-05-01 18:02:19 Nguyễn Vĩnh Thịnh
thánh bò dừng ngay trò đấy đi @@
2015-05-01 14:57:18 Con Bò Huyền Thoại
google search:
P144SUMA spoj PTIT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.