Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144SUMD - ROUND 4D - Chuỗi đặc biệt

Tí rất thích chơi với các chuỗi số. Một chuỗi số a[] được Tí gọi là đặc biệt nếu:

+ a[1] = q với q là 1 số nguyên nào đó.

+ a[i] =  a[i-1] + ((-1) ^ (i +1) )* p, với p là 1 số nguyên nào đó.

Giờ Tí đang có một chuỗi b, cậu cần tìm chuỗi con dài nhất của b là chuỗi đặc biệt.

Một chuỗi con của b là chuỗi được tạo bởi b khi giữ nguyên thứ tự và xóa đi một số phần tử nào đó hoặc không xóa một phần tử nào cả.

Các bạn giúp Tí nhé!

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n( 1<= n <= 4000) là số phần tử của chuỗi b.

Dòng tiếp theo chứa n phần tử của chuỗi b, mỗi phần tử có giá trị nhỏ hơn 10^6.

Output

Độ dài lớn nhất của chuỗi đặc biệt.

Example

Test 1:

Input:

2

3 5

Output:

2

 

Test 2:

Input:

4

10 20 10 30

Output:

3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.