Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144SUME - ROUND 4E - Truy vấn

Tí thích việc tìm chuỗi số đặc biệt, Tèo thì lại thích xử lý với các truy vấn trên mảng. Cậu đang có một dãy số và phải trả lời các câu hỏi,  trên một đoạn của con gồm các phần tử liên tiếp có bao nhiêu số mà số lần xuất hiện của nó bằng chính nó.

Các bạn cùng chơi với Tèo cho vui nhé!

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên n, m (1 <= n, m <=10^5).

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 10^9, 1 <= i <= n).

m dòng tiếp theo, dòng thứ i+2 chứa cặp số L[i], R[i] cho biết đoạn con mà Tèo cần trả lời. (1 <= L[i], R[i] <=n).

Output

In ra m dòng, dòng thứ i là câu trả lời cho truy vấn thứ i.

Example

Input:

7 2

3 1 2 2 3 3 7

1 7

3 4

Output:

3

1

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-17
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-07-23 07:30:28 Trần Vãn Dương D10CN2
Độ phức tạp của bài toán O(nlogn+m*sqrt(n))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.