Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144SUMI - ROUND 4I - Chia phần

Sau giờ học, Tí cùng các bạn rủ nhau đi ăn xúc xích. Mọi người cùng nhau góp tiền. Có tất cả M người nhưng số tiền mà Tí cùng các bạn có chỉ mua được N cái xúc xích.

Để cho công bằng thì Tí sẽ chia đều N chiếc xúc xích cho tất cả mọi người. Với một con dao trong tay, các bạn hãy giúp Tí tính xem Tí cần cắt ít nhất bao nhiêu phát?

Input

Gồm 2 số nguyên n và m (n, m <= 100).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là đáp án của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

2 6

Output:

4

Giải thích test 1:

Có 2 cái xúc xích và cần chia ra thành 6 phần, Tí sẽ cắt mỗi chiếc xúc xích ra thành 3 phần đều nhau, như vậy cần tổng cộng 4 lát cắt.

 

Test 2:

Input:

3 4

Output:

3

Test 3:

Input:

6 2

Output

0


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-12 18:30:38
P144SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p144sumi-round-4i-chia-phan.html

Last edit: 2017-12-14 02:43:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.