Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROA - ROUND 5A - Số nghịch đảo

Số rev(X) là cách viết các chữ số của X theo thứ tự ngược lại, được gọi là số nghịch đảo của số X. Ví dụ rev(350) = 53, rev(53) = 35 ... (Số X được biểu diễn dưới dạng thập phân, không có chữ số 0 ở đầu).

Cho số nguyên dương Y, nhiệm vụ của bạn là tính toán số lượng số X thỏa mãn X + rev(X) = Y.

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bột test T (1 <= T <= 500).

Mỗi test gồm một số nguyên dương Y (1 <= Y < 10^18).

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số lượng số X thỏa mãn điều kiện X + rev(X) = Y.

Example

Input:
8
10
11
121
299999999999999981
109
7087
59284
10201 Output: 1
1
9
1
0
0
0
1

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.