Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROB - ROUND 5B - Miền hai màu

Cho một bảng kích thước m × n được chia làm lưới ô vuông đơn vị. Các hàng của bảng được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống và các cột của bảng được đánh số từ 1 tới n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của hàng i và cột j được gọi là ô (i, j) và ô đó cần phải tô bằng một màu có mã màu là một số nguyên a(i, j), hai màu khác nhau có mã khác nhau.

Một tập các ô của bảng được gọi là một miền nếu giữa hai ô bất kỳ của miền đó, ta có thể đi từ ô này sang ô kia bằng các phép di chuyển qua các ô kề cạnh.

Bạn hãy tìm một miền gồm nhiều ô nhất sao cho có thể tô màu các ô của miền bằng không quá hai màu.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương m, n (1 <= m, n <= 1000).

m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên dương, số thứ j là a(i, j) <= 10^6.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số ô tìm được.

Example

Input:

5 6

1 1 1 1 3 1

2 3 4 5 4 1

1 2 1 2 5 1

6 7 8 1 6 2

1 1 1 1 7 2 Output: 14


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.