Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROC - ROUND 5C - Modulo

Cho 2 số nguyên A và B, A modulo B là phần dư của A khi chia cho B. Ví dụ, 7, 14, 27 và 38 lần lượt là 1, 2 , 0 và 2 theo modulo 3.

Cho trước một dãy số có 10 phần tử. Bạn hãy viết chương trình tính số lượng số giá trị khác nhau trong dãy sau khi lấy modulo 42.

Input

Gồm 10 số nguyên không âm <= 1000.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số lượng giá trị có trong dãy số sau khi lấy MOD 42.

Example

Test 1:

Input:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Output:

10

Test 2:

Input:

42
84
252
420
840
126
42
84
420
126

Output:

1

 

Test 3:

Input:

39
40
41
42
43
44
82
83
84
85

Output:

6


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-08-04 16:48:28
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long a,b,v;
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);cout.tie(0);
cin>>a>>b>>v;
if(a==v) cout<<"1";
else
{
if ((v-b)%(a-b)==0) cout<<(v-b)/(a-b);
else cout<<(v-b)/(a-b)+1;
}
return 0;
}

2017-08-21 07:58:27 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p145proc-spoj-ptit-round-5c-modulo/
2015-05-03 17:05:54 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P145PROC spoj PTIT kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.