Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROD - ROUND 5D - Diện tích hình tròn

Trong thế kỷ 19, nhà toán học Đức Hermann Minkowski nghiên cứu về hình học phi-Euclidian, gọi là hình học taxicab. Trong hệ hình học này, khoảng cách giữa 2 điểm T1(x1,y1) và T2(x2,y2) được xác định là:

D(T1,T2) = |x1 - x2| + |y1 - y2|, và được gọi là khoảng cách Manhattan.

Tất cả định nghĩa khác đều tương tự trong hình học Euclidian, bao gồm cả đường tròn. Đường tròn là một tập các điểm cách một điểm cố định (tâm đường tròn) một khoảng cố định bằng bán kính R.

Nhiệm vụ của bạn là chỉ ra sự khác biệt về diện tích của 2 đường tròn bán kính R, trong 2 hệ hình học Euclidian và Taxicab.

Input

Một số nguyên duy nhất R (R <= 10000) là độ dài bán kính cần xét.

Output

In ra diện tích của hình tròn bán kính R trong hệ hình học Euclidian và Taxicab, sai số không quá 10^-6.

Example

Test 1:

Input:

1

Output:

3.141593
2.000000

Test 2:

Input:

21

Output:

1385.442360
882.000000

 

Test 3:

Input:

42

Output:

5541.769441
3528.000000


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-27 19:11:20
Thanks to Hermann!
2017-03-23 20:36:29
PI = 3.14159265358979 nha m.n
3.141593 là sai số >10^-6 rồi
2017-01-20 08:32:08
dùng pi = 3.1415926 lại ra S = 1385.442337 kém test mẫu 0.000023 :v
dùng pi = 3.1415926 lại ra S = 1385.442381 hơn test mẫu 0.000021 :v


Last edit: 2017-01-20 08:34:21
2017-01-20 08:30:25
ủa pi bằng bao nhiêu zậy mọi người ơi ?
tớ dùng pi = 3.1415923 test 2 được S = 1385.442513 :v hơn hẳn 0.000173 so với đề :/
2015-07-26 08:16:53 Banana
vãi cả pi=3.141593 mà tính test 2 với test 3 tính s ra sai :v
2015-05-03 17:09:18 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P145PROD spoj PTIT kienthuc24h.com
2014-09-27 14:12:31 Con Bò Huyền Thoại
đọc cái đề hiểu dc dòng đầu của output :v ngồi ko biết dòng 2 là gì :)) chế công thức z mà ra trúng 3 test mẫu luôn :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.