Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROE - ROUND 5E - Trang trí

Tí và Tèo đang cùng nhau vẽ tranh. 2 bạn cần trang trí các họa tiết để làm nổi bật dòng chữ trung tâm. Cách trang trí cho mỗi chữ cái của Tí như sau:

..#..

.#.#.

#.X.#

.#.#.

..#..

Trong đó X là chữ cái đang trang trí. Còn cách trang trí của Tèo như sau:

..*..

.*.*.

*.X.*

.*.*.

..*..

Hai bạn đang tranh luận xem phân chia trang trí như thế nào. Cuối cùng, Tí là người chiến thắng, và quyết định cứ trang trí 2 chữ cái theo cách của Tí xong thì Tèo mới được trang trí cho chữ cái tiếp theo. Các khung trang trí chữ cái được nối tiếp nhau, chi tiết nào mà khung trang trí của Tí và Tèo giao nhau thì Tèo là người được ưu tiên trong trường hợp này.

Input

Một dòng duy nhất chứa xâu có độ dài <= 15 là nội dung trung tâm của bức tranh.

Output

In ra 5 dòng là bức tranh sau khi đã được 2 bạn trang trí xong.

Example

Test 1:

Input:

A

Output:

..#..
.#.#.
#.A.#
.#.#.
..#..

 

Test 2:

Input:

DOG

Output:

..#...#...*..
.#.#.#.#.*.*.
#.D.#.O.*.G.*
.#.#.#.#.*.*.
..#...#...*..

Test 3:

Input:

ABCD

Output:

..#...#...*...#..
.#.#.#.#.*.*.#.#.
#.A.#.B.*.C.*.D.#
.#.#.#.#.*.*.#.#.
..#...#...*...#..


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:37:10 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p145proe-spoj-ptit-round-5e-trang-tri/
2017-08-13 15:15:14
P145PROE: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p145proe-round-5e-trang-tri.html

Last edit: 2017-12-14 02:54:21
2015-05-03 17:28:50 Con Bò Huyền Thoại
tìm google
P145PROE spoj PTIT kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.