Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROG - ROUND 5G - Tổng số ước

Gọi d(n) là số ước của số nguyên dương n. Nhiệm vụ của các bạn là tính toán giá trị biểu thức sau:

Input

Một dòng duy nhất chứa 3 số nguyên a, b, c (1 <= a, b, c <= 100).

Output

In ra kết quả của bài toán sau khi lấy dư theo 1073741824 (230).

Example

Test 1:

Input:

2 2 2

Output:

20

Giải thích test 1, ta có:
•    d(1•1•1) = d(1) = 1;
•    d(1•1•2) = d(2) = 2;
•    d(1•2•1) = d(2) = 2;
•    d(1•2•2) = d(4) = 3;
•    d(2•1•1) = d(2) = 2;
•    d(2•1•2) = d(4) = 3;
•    d(2•2•1) = d(4) = 3;
•    d(2•2•2) = d(8) = 4.
Vậy đáp số là 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 4 = 20.

 

Test 2:

Input:

5 6 7

Output:

1520


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.