Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROH - ROUND 5H - Bội chung nhỏ nhất

Tí mới học về bội chung nhỏ nhất. Giờ Tí muốn có một bài toán khó hơn để các bạn luyện tập.

Tí sẽ chọn 3 số nguyên nằm trong khoảng từ 1 tới n và tính bội chung nhỏ nhất của 3 số đó, các bạn hãy giúp Tí phải chọn 3 số nào để bội chung nhỏ nhất của 3 số đó là lớn nhất.

Input

Dòng duy nhất chứa số nguyên n (1<=n <= 10^6).

Output

In ra số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất bội chung nhỏ nhất tìm được.

Example

Test 1:

Input:

9

Output:

504

Test 2:

Input:

7

Output:

210


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.