Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROI - ROUND 5I - Mật khẩu

Một xâu ký tự được gọi là mật khẩu “an toàn” nếu xâu có độ dài ít nhất bằng 6 và xâu chứa ít nhất một chữ cái in hoa , một chữ cái thường , một chữ số .

Ví dụ, ‘a1B2C3’, ‘tinHoc6’ là hai mật khẩu “an toàn”. Còn ‘a1B2C’, ’a1b2c3’, ‘A1B2C3’, ‘tinHoc’ đều không phải là mật khẩu “an toàn”.  

Một lần, Tí nhìn thấy một xâu S, chỉ gồm các loại ký tự: chữ cái in hoa, chữ cái thường và chữ số. Tí muốn tự kiểm tra khả năng đoán nhận mật khẩu bằng cách đếm xem có bao nhiêu cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn điều kiện:  1 ≤ i < j ≤ length(S) và xâu con gồm các ký tự liên tiếp từ i đến j của S là mật khẩu “an toàn”.

Cho xâu S, các hãy tính số lượng cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn điều kiện nêu trên.

Input

Một dòng chứa xâu S có độ dài <= 10^6.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cặp chỉ số (i, j) tìm được.

Example

Test 1:

Input:

abc3456789PQ

Output:

6

Test 2:

Input:

abc123

Output:

0

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-20 19:33:25 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p145proi-ptit-spoj-round-5i-mat-khau/
2017-08-06 19:07:51
P145PROI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p145proi-round-5i-mat-khau.html

Last edit: 2017-12-14 00:23:15
2016-03-30 04:18:26
FUNCTION KT: BOOLEAN;
begin
if (dem['1']*dem['2']*dem['3']=0) or (d>c-5) then exit(false);
if (dem['1']*dem['2']*dem['3']<>0) and (d<=c-5) then exit(true);
end;
//////////////////////////////////////////////////
PROCEDURE GIAI;
begin
kq:=0; d:=1;c:=0;
fillchar(dem,sizeof(dem),0);
while c<=n do
begin
if not kt then
begin
if c=n then exit;
inc(c);
inc(dem[s[c]]);
end;
if kt then
begin
kq:=kq+n-c+1;
dec(dem[s[d]]);
inc(d);
end;
end;
end;
2015-10-10 03:44:16 Anh Vu
sao không có ngôn ngữ pascal nhỉ?
2015-05-05 18:45:53 Nguyễn Vĩnh Thịnh
ec nhầm

Last edit: 2015-05-05 18:49:30
2015-05-03 17:33:17 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 19:33:31
2014-12-20 16:17:02 X-Dante
để ý solve = long long :v
2014-05-16 17:33:35 Trần Vãn Dương D10CN2
O(N)Bài này dùng quy hoạch động
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.