Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P145PROJ - ROUND 5J - Phủ sóng

Khu xóm nhà Tí rủ nhau cùng lắp đặt wifi. Tuy nhiên, để tiết kiệm, các gia đình chỉ quyết định lắp đặt một trạm phát wifi tại “trung tâm” của xóm. Sau khi gọi nhà cung cấp dịch vụ đến, một vấn đề đã phát sinh: các gia đình tranh cãi với nhau xem đâu là trung tâm là xóm?

Anh kĩ sư thấy buồn vì đến chả được công việc gì. Trong khi họ còn đang tranh cãi thì anh đang tính thử xem trung bình sẽ có bao nhiêu hộ gia đình sử dụng được wifi? Anh chọn ngẫu nhiên 3 ngôi nhà và lấy điểm cách đều cả 3 ngôi nhà làm “trung tâm”, đặt thiết bị phát wifi ở đó. Thiết bị phát wifi sẽ phủ sóng kín vừa đủ vùng không gian hình tròn chứa 3 ngôi nhà được chọn.

Các bạn hãy giúp anh kĩ sư giải quyết bài toán này!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (n <= 1500) là số ngôi nhà.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên x_i, y_i (−1000000 ≤ x_i, y)i ≤ 1000000) là tọa độ của ngôi nhà thứ i.

Input đảm bảo không có 3 điểm nào thẳng hàng và không có 4 điểm nào cùng nằm trên một đường tròn.

Output

In ra số ngôi nhà trung bình được phủ sóng, sai số không quá 10^-2.

Example

Input:
4
0 2
4 4
0 0
2 0 Output: 3.500

 

Giải thích test:

Nếu chọn 3 hộ ABC hay BCD thì sẽ phủ sóng được tất cả các hộ. Nếu chọn 3 hộ ACD hay ABD

thì chỉ phủ sóng được 3 hộ. Như vậy, trung bình có 3.5 hộ gia đình được phủ sóng wifi.


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-03-05
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.