Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146PROD - ROUND 6D - Luyện tập ACM

Sắp đến ACM PTIT 2014, team 3T gồm Tí, Tèo và Tồ tích cực luyện tập hăng say các contest online trên mạng. Một trong những mục tiêu của đội là tiết kiệm thời gian. Cả team quyết định chỉ tập trung vào các bài toán mà có ít nhất 2 thành viên đã có hướng giải quyết.

Các bạn hãy tính xem số lượng bài toán nhiều nhất mà team 3T có thể giải quyết là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên n (1 <= n <= 1000) là số bài toán.

N dòng tiếp theo gồm mỗi dòng có 3 số chỉ chứa 0 và 1. Cột 1 là của Tí, cột 2 của Tèo, và cột 3 của Tồ. Số 1 thể hiện người đó có phương án giải quyết, và số 0 thể hiện không có phương án.

Output

In ra số bài toán mà team 3T có thể giải quyết nhiều nhất có thể.

Example

Test 1:

Input:

3
1 1 0
1 1 1
1 0 0

Output:

2

 

Test 2:

Input:

2
1 0 0
0 1 1

Output:

1

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:26:53 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146prod-spoj-ptit-luyen-tap-acm/
2017-07-13 06:15:10
P146PROD: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146prod-round-6d-luyen-tap-acm.html

Last edit: 2017-12-07 17:13:38
2015-05-04 18:05:23 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P146PROD kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.