Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146SUMA - ROUND 6A - Chuyển đổi

Tèo đang chơi một trò chới với dãy số. Dãy số của Tèo chỉ gồm các số 0 hoặc 1. Tèo đang cần chuyển đổi một đoạn của dãy số để sao cho số lượng số 1 là nhiều nhất.

Chuyển đổi một đoạn là thay các số a[i]  trong đoạn đó bằng số x, với x = 1 – a[i].

Các bạn giúp Tèo chọn đoạn để chuyển đổi nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <=n <= 100).

Dòng thứ hai là dãy số của Tèo.

Output

Số lượng số 1 nhiều nhất mà Tèo có thể có được.

Example

Test 1:

Input:

5

1 0 0 1 0

Output:

4

 

Test 2:

Input:

4

1 0 0 1

Output:

4


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:21:16 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146suma-spoj-ptit-chuyen-doi/
2017-07-25 15:53:27
P146SUMA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146suma-round-6a-chuyen-doi.html

Last edit: 2017-12-10 19:13:20
2016-04-04 01:14:30
Doc de 5 phut moi hieu@@
2016-03-09 16:33:13


Last edit: 2016-04-06 18:25:56
2015-08-04 11:36:00 TICHPX
Chú ý phải ít nhất 1 chỗ chuyển, không thể không chuyển tí nào
2015-05-08 14:59:54 Nguyễn Vĩnh Thịnh


Last edit: 2015-05-08 16:52:53
2015-05-05 06:39:31 Con Bò Huyền Thoại
tìm trên google
P146SUMA spoj PTIT kienthuc24h.com
2015-03-04 06:46:25 Banana
chuyển xong đếm tất cả chữ số 1 có trong dãy à ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.