Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146SUMB - ROUND 6B - Tập vẽ

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, cho một số n, và bạn vẽ theo một dạng mẫu cho trước.

Ví dụ với n = 5:

              0

           0 1 0

        0 1 2 1 0

      0 1 2 3 2 1 0

   0 1 2 3 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0

   0 1 2 3 4 3 2 1 0

      0 1 2 3 2 1 0

         0 1 2 1 0

            0 1 0

               0

Chú ý: Các số các nhau một dấu cách, hình in ra không được thừa dòng, cuối mỗi hàng cũng không thừa dấu cách.

Input

Số nguyên dương n (2 <=n <= 9).

Output

Hình vẽ theo mẫu. Các kí tự bao gồm các chữ số và dấu cách.

Example

Test 1:

Input:

2

Output:

      0

   0 1 0

0 1 2 1 0

   0 1 0

      0

 

Test 2:

Input:

3

Output:

         0

      0 1 0

   0 1 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

   0 1 2 1 0

      0 1 0

         0

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-01-22 17:06:40
cho thêm dấu cách vào nhìn hình xấu vch mà chả hiểu sao sub vẫn AC
2017-04-23 17:42:50
từ đầu dòng đến số đầu tiên mỗi dòng là 2 dấu cách nha
2015-05-05 06:46:13 Con Bò Huyền Thoại
google search
P146SUMB spoj kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.