Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146SUMF - ROUND 6F - Dãy số kì diệu

Cho trước một số nguyên không âm n, nhiệm vụ của bạn là tìm số nguyên k nhỏ nhất, sao cho dãy số n, 2n, 3n, ..., kn có chứa đầy đủ các chữ số từ 0 đến 9.

Input

Gồm nhiều bộ test. Mỗi test gồm một số nguyên dương n trong phạm vi từ 1 tới 200 000 000.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số nguyên k thỏa mãn yêu cầu.

Example

Input:

1
10
123456789
3141592 

Output:

1
10
123456789
3141592

10
9
3
5


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2014-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:45:52 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146sumf-spoj-ptit-day-so-ki-dieu/
2017-07-26 12:07:29
P146SUMF: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146sumf-round-6f-day-so-ki-dieu.html

Last edit: 2017-12-12 10:35:43
2015-07-30 18:42:42 Banana
vãi while cái AC :V
2015-07-28 11:19:26 atom3296
while(cin>>n) nhé mn.

Last edit: 2015-07-28 15:47:17
2014-09-24 17:48:47 Con Bò Huyền Thoại
khi hết file thì dừng, có gì lạ đâu?
2014-08-15 16:22:21 Lý Vĩnh Lợi
Đề gì ngộ vậy, nhiều bộ test cũng phải cho biết khi nào thi ngừng chứ ( input là số 0 chẳng hạn ), đằng này không ghi gì cả
2014-08-07 17:45:31 Flappybird
ko biet bộ test ntn, m.n chỉ giúp chỗ sai ???
#include<stdio.h>
int s[10]={0};
int ktra(long long n){
while(n>0){
int i=n%10;
n=n/10;
s[i]++;
}
for(int j=0;j<10;j++) if(s[j]==0) return 0;
return 1;
}
int main(){
long long n;
scanf("%lld",&n);
int k=1;
while(ktra(n)==0){
n=n/k;
k++;
n=n*k;
}
printf("%d",k);
return(0);
}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.