Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P146SUMG - ROUND 6G - Vẽ tranh

Tí đang học vẽ và thầy giáo cho Tí một bài tập khá đơn giản, đó là phóng to bức tranh.

Bức tranh mẫu của thầy giáo có kích thước R*C, thầy giáo yêu cầu Tí phóng to bức tranh theo chiều dài là A lần và chiều rộng là B lần.

Input

Dòng đầu tiên gồm 4 số nguyên R, C và A, B. (R*A, C*B <= 500).

R dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm C kí tự mô tả bức tranh mẫu.

Output

In ra R*A dòng, mỗi dòng gồm C*B kí tự mô tả bản vẽ của Tí sau khi thực hiện xong.

Example

Test 1:

Input:

3 3 1 2
.x.
x.x
.x.

Output:

..xx..
xx..xx
..xx..

 

Test 2:

Input:

3 3 2 1
.x.
x.x
.x.

Output:

.x.
.x.
x.x
x.x
.x.
.x.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 08:43:55 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p146sumg-spoj-ptit-round-6g-ve-tranh/
2017-07-23 08:04:28
P146SUMG: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p146sumg-round-6g-ve-tranh.html

Last edit: 2017-12-09 22:25:28
2015-05-06 15:10:44 Con Bò Huyền Thoại
google search
P146SUMG spoj PTIT kienthuc24h.com
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.