Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P148PROG - ROUND 8G - Đếm số tập con

Cho một tập hợp X gồm n số (không nhất thiết phải khác nhau) và một số nguyên không âm t. Bài toán đặt ra là hãy đếm số tập con Y của X sao cho tổng tất cả các phần tử của Y không quá t và nếu thêm bất cứ phần tử nào từ tập X-Y vào Y thì tổng đó sẽ lớn hơn t.

Chú ý: các giá trị số của các phần tử trong tập X có thể bằng nhau nhưng chúng vẫn phải được xem như các phần tử khác nhau.

Input

Mỗi bộ test bắt đầu bằng một dòng ghi hai số nguyên n và t (0 <= n <= 30 và 0 <= t <= 1000). Tiếp theo sẽ là n số nguyên không âm thuộc X (được ghi ra trên một hoặc nhiều dòng). Input kết thúc với một dòng có hai số 0.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra màn hình kết quả bài toán trên một dòng.

Example

Input:
6 25
8 9 8 7 16 5
30 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 Output: 15
16509438

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-23
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-07-18 03:54:56 Black Hole
Y không rỗng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.