Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROA - ROUND 1A - Các cặp giai thừa

Axe chơi một trò chơi với Lina.
Họ định nghĩa hàm F(x) với số x nguyên dương là tích giai thừa các chữ số của x.

Ví dụ F(135)  = 1! * 3! * 5! = 720.

Đầu tiên, họ chọn một số a có n chữ số và có ít nhất một chữ số lớn hơn 1, có thể có chữ số không ở đầu. Sau đó họ tìm một số nguyên dương x lớn nhất thỏa mãn:

  1. X không chứa chữ số 0 hoặc 1
  2. F(x) = F(a)

Hãy giúp Axe và Lina tìm ra được số đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test T (T < 100).

Mỗi test gồm một dòng chứa số n và số a (1 <= n <= 15).

Output

In ra kết quả mỗi test trên một dòng là số lớn nhất tìm được.

Example

Input: 
1
4 1234

Output:
33222

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-10-29 07:49:46
time limit
2017-08-19 21:00:45 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p151proa-spoj-cf-292-div-2-c-drazil-and-factorial/
2017-06-19 04:46:15
a = 1234 thì x = 433222 chứ nhỉ
2017-04-21 05:19:27
Axe level 6 unti gank tem RAMPAGE
2017-03-13 10:48:37
không biết ai ra đề này,hẳn là axe và lina
2015-05-06 15:33:43 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-19 21:00:32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.