Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROH - ROUND 1H - Số ma thuật

Một số ma thuật là số mà được ghép bởi các số 1, 14, 144. Số ma thuật không nhất thiết phải được ghép bởi cả 3 số trên. Các bạn giúp kiểm tra giúp xem một số có là số ma thuất không nhé!

Input

Một dòng duy nhất chứa số n (1 <= n <= 10^9).

Output

In ra “YES” nếu n là số ma thuật và “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

114144


Output: 

YES

 

Test 2:

Input:

111111

 

Output:

YES

 

Test 3;

Input:

441231

 

Output:

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-06-01 15:37:11
chán quá :(((
2018-02-26 16:31:57
Có 1 cách khác không cần đệ quy đau đầu:
Nhận thấy 1, 14, 144 ghép vào với nhau sẽ tạo ra 1 chuỗi bắt đầu bằng số 1
và trong chuỗi đó chỉ có số 1 và 4, số 4 sẽ không xuất hiện nhiều hơn 2 lần.
2018-01-19 20:19:50
P151PROH: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/p151proh-round-1h-so-ma-thuat.html
2017-08-20 19:37:14 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p151proh-spoj-so-ma-thuat/

Last edit: 2017-08-20 19:37:23
2016-12-08 08:45:21
Scanner sc= new Scanner(System.in);
String s = sc.nextLine();
s= s.replaceAll("144", "");
s= s.replaceAll("14", "");
s= s.replaceAll("1", "");
if(s.equals("")){
System.out.println("YES");
}else{
System.out.println("NO");
}
Ko hiểu sao lại sao sai @@
2015-03-24 09:57:11 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 19:37:29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.