Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151PROI - ROUND 1I - Chữ số cuối cùng

Thấy Tí rất thích thú với những con số, cô giáo đã giao cho Tí một bài tập về rút gọn các con số. Phép rút gọn được thực hiện như sau: từ một số ban đầu, số mới được tạo thành bằng cách cộng các chữ số của số ban đầu với nhau. Sau đó Tí phải thực hiện tiếp tục với con số vừa mới thu được.

Quá trình rút gọn kết thúc khi số thu được chỉ có duy nhất 1 chữ số.

Các bạn hãy cùng Tí đi tìm chữ số cuối cùng của phép rút gọn!

Input

Dòng đầu tiên gồm số lượng test T (T <= 100).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương (<= 10^9).

Output

Hãy in ra chữ số cuối cùng sau khi thực hiện phép rút gọn.

Example

Input:
3
1009
167
102 Output: 1
5
3

 

Giải thích:  167 = 1+6+7 = 14 = 1+4 = 5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-06-30 15:22:00
P151PROI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/06/p151proi-round-1i-chu-so-cuoi-cung.html
2017-08-19 20:53:57 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p151proi-spoj-ptit-chu-so-cuoi-cung/
2016-11-25 04:28:34
Giống hệt bài BCCOM số nén tối giản
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.