Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMC - ROUND 1C - Lại là thừa số nguyên tố

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thứ N mà có thừa số nguyên tố nhỏ nhất là P.

Ví dụ 18 = 2.3.3, thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 18 là 2.

Input

Một dòng duy nhất chứa  số nguyên dương N và số nguyên tố P (1 ≤ N, P ≤ 10^9 ).

Output

Dòng duy nhất chứa kết quả.(nếu kết quả lớn hơn 10^9 in ra 0).

Example

Test 1:

Input:

1 2

output:

2

 

Test 2:

Input:

2 3

Output:

9

 

Test 3:

Input:

1000 1000003

Output:

0


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.