Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMF - ROUND 1F - Đổi chỗ

Quà sinh nhật của Kelly là 1 chuỗi ký tự rất đẹp. Vị trí của các ký tự trong chuỗi được đánh số từ 1 đến |s| với |s| là chiều dài của chuỗi.

Tuy nhiên cô ta nhận thấy vài điều không hợp lý với chuỗi này cho nên Kelly quyết định thực hiện vài phép đổi chỗ nho nhỏ. Có m phép đổi chỗ, với mỗi 1 phép đổi chỗ Kelly chọn 1 số ai (1 ≤ 2 * a≤ |s|) . Cô ta đảo ngược xâu từ vị trí ai đến |s| - ai + 1.

Hãy cho biết xâu s sau m phép biến đổi.

Input

Dòng đầu tiên xâu s (2 ≤ |s| ≤ 2 * 105), các ký tự là các chữ cái thường trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Dòng thứ 2 gồm số nguyên dương m (1 ≤ n ≤ 105) – số phép biển đổi.

Dòng tiếp theo bao gồm m số nguyên dương ai

Output

Đáp án của bài toán.

Example

 

Input:

abcdef

1

2

Output:

aedcbf

 

 

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-07-10 03:36:17 Nguyễn Ðình Vinh
time limit :v
2015-07-08 11:04:22 Z3r0_L0v3
Có test nào hiểm hóc không cả nhà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.