Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMI - ROUND 1I - Bóng đá

Tèo đi học và bỏ lỡ không xem được trận tranh huy chương đồng của seagame giữa Việt Nam và Indonesia. Cậu tiếc ngẩn, tiếc ngơ, cũng may thay bạn cậu là Tí xem được trận này và mỗi khi có bàn thằng cậu lại ghi tên đội ghi bàn vào một tờ giấy, với tờ giấy Tèo đã biết được đội thắng. Giờ đây Tỉ giả sử với những tờ giấy bất kì như vậy, cậu cần biết ngay đội thắng mà không cần nhọc công xem lại từ đầu đến cuối, các bọn giúp tí giảm bớt công sức nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n(1 <= n <= 100) là số bàn thằng của trận đấu.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là tên đội bóng ghi bàn.(Tên đội viết hoa, không quá 10 kí tự)

Đầu vào đảm bảo chứa không quá 2 đội và trận đấu không kết thúc với tỉ số hòa.

Output

Tên đội thằng

Example

Input:

5

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam Output: Vietnam

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-08-08 12:01:35
cout<<"Vietnam"
2017-08-21 10:18:35 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p151sumi-spoj-ptit-bong-da/
2017-07-15 19:06:41
P151SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p151sumi-round-1i-bong-da.html

Last edit: 2017-12-09 01:23:18
2017-03-16 03:44:27
cho test mà cho toàn trường hợp đặc biệt -___-
2016-04-02 20:14:40
De bai kieu gi vay@@
2016-01-23 13:21:27
chả hiểu nổi test bài này @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.