Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P152PROA - ROUND 2A - Nguyên tố cùng nhau

Juggernaut được cô giáo Disruptor dạy toán, cô giáo định nghĩa một hàm f(x) như sau:

Với  t là số lượng các số tự nhiên k (1 <= k <= x) thỏa mãn nguyên tố cùng nhau với x, nếu t là nguyên tố thì f(x) = 1, ngược lại f(x) = 0.

Disruptor cho Juggernaut một số nguyên dương x, yêu cầu anh cho biết giá trị của hàm f(x), nếu trả lời sai thì Jug sẽ bị  cô trả về nhà, Jug không muốn về nhà, các bạn hãy giúp Jug giải bài toán này.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test T (T <= 10).

Mỗi test gồm một dòng chứa số x (1 <= x <= 10^5).

Output

In ra kết quả mỗi test trên một dòng là giá trị của hàm f(x).

Example

Input:

2

2

3

Output:

0

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-04-13 19:46:32
Cứ làm bt là được
2019-02-01 05:48:52 CK
Bài lừa tình quá. đoạn xử lý đúng 2 dòng :))
2018-09-14 09:33:52
P152PROA: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/09/p152proa-round-2a-nguyen-to-cung-nhau.html
2017-08-20 18:30:07 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p152proa-ptit-spoj-round-2a-nguyen-to-cung-nhau/
2015-11-03 16:15:44 xin đừng quên tôi
sao ko cho ngôn ngữ Pascal. đừng đùa kiểu vậy nữa. còn để cho mọi người cùng làm nữa chứ
2015-03-24 09:58:24 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 18:29:42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.