Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P152PROB - ROUND 2B - Phân nhóm

Pudge là một anh chàng rất thích hù dọa những người hay đi lẻ trong rừng. Một người được gọi là đi lẻ nếu như chênh lệch chiều cao với những người khác lớn hơn K. Một người được xếp chung nhóm với nhau nếu như trong nhóm đó, có một người khác có chênh lệch chiều cao với người đó không vượt quá K.

Ví dụ: với tập N = 5 người có các chiều cao:  6, 7, 3, 4, 9 và K = 1 thì ta sẽ có các mối quan hệ sau :

 - người thứ 1 và 2 chung một nhóm (chiều cao 6, 7)

 - 3 và 4 chung một nhóm (chiều cao 3, 4)

 - 5 đi lẻ (chiều cao 9)

Vậy ta sẽ có 3 nhóm: {1, 2}, {3, 4} và {5}

Bạn hãy giúp Pudge tính xem có bao nhiêu nhóm trong rừng để anh còn biết mà hù dọa.

Input

-  Dòng đầu chứa 2 số nguyên  N, K (0 ≤ N ≤ 10^5, 1 ≤ K ≤ 10^6).

-  Dòng thứ hai trong chứa N số nguyên dương – chiều cao của mỗi người (giá trị không vượt quá 10^6).

Output

Dòng duy nhất chứa số nhóm trong rừng.

Example

Input:

7 1

2 6 1 7 3 4 9
Output:
3

Giải thích test;
Nhóm 1 những người có chiều cao: 2 1 3 4
Nhóm 2 gồm: 6 7
Nhóm 3 gồm: 9

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-20 19:41:15 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p152prob-ptit-spoj-phan-nhom/
2017-04-23 11:55:36
ai cho mk xin bộ test với ạ, chẳng biết sai ở đâu T.T
2016-02-13 16:48:06
Cẩn thận n = 0 nhé !
Sai hoài vì cái lỗi đó.
2015-03-24 09:58:44 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 19:41:20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.