Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P152PROE - ROUND 2E - Đếm số cách

Cho 1 dãy số gồm n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n]. Đếm số cách chia dãy thành 3 phần bằng nhau, hay nói cách khác là đếm số cặp i, j thỏa mãn:

Input

Dòng đầu tiên chứa số n (1 ≤ n ≤ 5*10^5).

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n] (0 <= |a[i]| <= 10^9) là các phần tử của dãy.

Output

In ra kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

5

1 2 3 0 3

Output:

2

 

Test 2:

Input:

2

4 1

Output:

0


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-03-27 13:08:17 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p152proe-spoj-ptit-dem-so-cach/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.