Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P152PROF - ROUND 2F - Min max

Cho số tự nhiên m và số nguyên s không âm. Nhiệm vụ của bạn là tìm số bé nhất và lớn nhất có m chữ số và tổng chữ số bằng s.

Input

Dòng đầu gồm 2 số m và s (1 ≤ m ≤ 100, 0 ≤ s ≤ 900).

Output

In ra kết quả của bài toán.

Số đầu tiên là số bé nhất, số thứ hai là số lớn nhất. Nếu không có đáp án in ra “-1 -1”.

Example

Input:
2 15

Output:
69 96

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-10
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-20 18:45:44 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/p152prof-ptit-spoj-round-2f-min-max/
2017-03-07 15:56:42
mọi người cho e hỏi là sao thế này vẫn chưa đc nhỉ:
// P152PROF - ROUND 2F - Min max
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long m,s;
int a[1001];
void giaithuat(){
if(m==1 && s==0){
cout << "0 0";
return;
}
if(s>m*9 || s==0){
cout << "-1 -1";
return;
}
// tim so be nhat
int st=s;
for(int i=m; i>=1; i--){
for(int j=9; j>=0; j--){
if(st-j>=0){
a[i]=j;
st=st-j;
break;
}
}
if(a[i]==0) break;
}
for(int i=1; i<=m; i++) cout << a[i];

cout << " ";
// tim so lon nhat
int st1=s;
for(int i=1; i<=m; i++){
for(int j=9; j>=0; j--){
if(st1-j>=0){
a[i]=j; // vs so co 2 chu so: neu tong >= 9 thi so max la 9X, con min 1Y
st1=st1-j;
break;
}
}
if(a[i]==0) break;
}
for(int i=1; i<=m; i++) cout << a[i];

}
int main(){
cin>>m>>s;
giaithuat();
return 0;
}
2015-03-24 09:58:04 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 18:45:38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.