Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P152SUMI - ROUND 2I - Ký tự giống nhau

Cho một xâu s chỉ gồm các kí tự ‘.’ Và ‘#’, có độ dài n (2 <= n <= 10^5).

Cho m truy vấn dạng l[i], r[i] (1 <= l[i] < r[i] <= n). Bạn cần tính kết quả của truy vấn là số lượng các giá trị k (l[i] <= k < r[i]) thỏa mãn s[k] = s[k + 1].

Input

Dòng đầu tiên là xâu s.

Dòng thứ 2 là số nguyên m – số truy vấn.

m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên l[i] và r[i].

Output

Gồm m dòng là kết quả của m truy vấn.

Example

Test 1:

Input:

......

4

3 4

2 3

1 6

2 6

 

Output:

1

1

5

4

 

Test 2:

Input:

#..###

5

1 3

5 6

1 5

3 6

3 4

 

Output:

1

1

2

2

0


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-23 16:00:04


THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1047/p152sumi-ptit/


2017-08-23 15:59:01 xin đừng quên tôi


Last edit: 2017-08-23 15:59:20
2017-08-14 20:25:32
P152SUMI: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p152sumi-round-2i-ky-tu-giong-nhau.html

Last edit: 2017-12-14 03:10:05
2015-07-17 09:39:47 Nguyễn Ðình Vinh
m giới hạn bao nhiêu nhỉ ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.