Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROA - ROUND 3A - Cặp đôi hoàn hảo

Sven định nghĩa hai số nguyên dương a và b được coi là cặp đôi hoàn hảo nếu như (a x b) mod 1000000007  = 1.

Cho một mảng có n phần tử, bạn hãy giúp Sven đếm xem có bao nhiêu cặp a[i] và a[j] phân biệt là cặp đôi hoàn hảo.

Cặp (a[x],a[y]) phân biệt với (a[z],a[t]) khi các giá trị x, y, z, t khác nhau đôi một.

Input

Dòng đầu tiên chứa số n (n <= 50000).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên x tương ứng với phần tử thứ i.

Giới hạn: 1 <= x < 1000000007.

Output

Dòng duy nhất chứa số cặp đôi hoàn hảo.

Example

Input:
5
50000004
2
1
1
1 Output: 1
Giải thích test: có duy nhất một cặp số 1-1 thỏa mãn, 
ở vị trí (3, 4) hoặc (3, 5) hoặc (4,5).

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2016-04-13 03:28:06
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153proa-round-3a-cap-oi-hoan-hao.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.