Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROB - ROUND 3B - Dãy số Catalan

Input

Dòng duy nhất chứa số n (0 <= n <= 5000).

Output

Dòng duy nhất chứa kết quả tìm được.

Example

Input:
3

Output:
14

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-02-16 08:17:51
còn ép phải code số nguyên lớn nữa cơ -_-
2016-04-13 03:31:43
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153prob-round-3b-day-so-catalan_12.html
2015-07-22 13:58:58 Z3r0_L0v3
Sao sai vậy trời. Test nào đây
2015-05-24 08:53:31 TICHPX


Last edit: 2015-05-24 08:54:27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.