Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROC - ROUND 3C - Hành tinh tiềm năng

Sau khi đi qua lỗ sâu, nhóm Cooper phát hiện các máy truyền tín hiệu đã giữ lại hằng năm dữ liệu cơ sở cần xử lý về mức độ tiềm năng cho của các hành tinh ở thiên hà Blabla.

Các hành tinh được TARS xếp hạng theo thứ tiềm năng theo ba tiêu trí riêng là mức độ tiềm năng với sự sống con người, khoảng cách từ trạm đến hành tinh ấy và thời gian trôi qua khi ở trên hành tinh ấy (vì gần hố đen sẽ mất nhiều thời gian hơn). Hành tinh xếp đầu tiên về tiêu chí tiềm năng cho sự sống thì có khả năng phù hợp với sự sống nhất, nếu xếp đầu theo tiêu chí khoảng cách thì gần trạm nhất và tốn ít tài nguyên nhất, còn nếu xếp đầu theo tiêu chí thứ ba thì tốn ít thời gian nhất.

Vì nhiên liệu cũng có hạn và cũng muốn tiết kiệm thời gian, nên Cooper đang phải chọn ra những hành tinh tiềm năng, là một hành tinh mà trong cả ba tiêu chí không có hành tinh xếp trên nó. Các bạn hãy giúp anh ấy.

Input

Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên n (1 ≤ n ≤ 100 000).

n dòng sau, dòng thứ i chứa chứa ba số nguyên dương r1, r2, r3  (1 ≤ r1, r2, r3 ≤ n) lần lượt là xếp hạng của của hành tinh thứ i theo ba tiêu chí.

Mỗi tiêu chí được đánh giá từ 1 đến n và không có hai hành tinh nào cùng một xếp hành về một tiêu chí.

Output

Một dòng duy nhất chứa kết quả bài toán.

Example

Input:
3
1 2 3
2 3 1
3 1 2 Output: 3

Test 2:
Input:
10
1 7 10
3 9 7
2 2 9
5 10 8
4 3 5
7 5 2
6 1 3
9 6 6
8 4 4
10 8 1

Output:
7

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.