Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROE - ROUND 3E - Trò chơi với những hạt đậu

Trên 1 hàng, có N + 1 ô được đánh số 0, 1, 2, …, N. Ở mỗi ô có 1 số lượng hạt đậu nhất định. Tại mỗi thời điểm bất kỳ, nếu ô có số thứ i (i > 0) có không nhỏ hơn i hạt đậu, bạn có thể lấy đúng i hạt rải đều từ ô có số từ i-1, i-2, …, 0.

Nhiệm vụ của bạn là tìm xem có cách nào để chuyển  toàn bộ số đậu về ô số 0.

Input

Dòng đầu tiên chứa số N (0 ≤ n ≤ 105).

Dòng thứ 2 gồm n + 1 số nguyên không âm a[0], a[1], a[2], ..., a[n] (0 ≤ a[i] ≤  109) là các phần tử của dãy.

Output

In ra “Yes”nếu có cách để đưa toàn bộ số đậu về ô số 0. Ngược lại, hãy in “No”.

Example

Test 1:

Input:

2
0 1 2

Output:

Yes

Test 2:

Input:

3
0 1 2 3

Output:

No


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-03-21 13:51:10
Sao ý??? Code C thì AC, code C++ giống y hệt thì WA?
2016-04-13 03:38:54
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153proe-round-3e-tro-choi-voi-nhung_12.html
2015-07-23 06:07:31 Fake
bài này code cùng 1 kiểu mà lúc sai lúc đúng.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.