Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROF - ROUND 3F - Quyết chiến

Có một cuộc quyết chiến giữa 2 phe Radiant và Dire. Mỗi phe có N chiến binh, mỗi chiến binh đều biết chỉ số sức mạnh của mình. Cuộc quyết chiến giữa 2 phe phải được tuân thủ luật sau:

Có N vòng đấu, mỗi vòng đấu Radiant và Dire cử ra 1 chiến binh để quyết chiến với bên kia. Chiến binh của bên nào thắng thì bên đó sẽ được 1 điểm, bên thua cuộc được 0 điểm.

Trước khi cuộc quyết chiến diễn ra, thủ lĩnh của cả 2 phe đều biết được thực lực các chiến binh của đối phương. Thủ lĩnh Dire là 1 người tài trí hơn người, ông ta biết cách sắp xếp thứ tự thi đấu sao cho bên mình có thể đạt được nhiều điểm nhất có thể.

Bạn hãy đoán xem với danh sách 2 đội đã cho trước, Dire có thể có tối đa bao nhiêu điểm.

Input

Dòng đầu tiên chứa số N (1 ≤ n ≤ 2*105).

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên dương a[1], a[2], ..., a[n] là chỉ số sức mạnh của các chiến binh phe Radiant.

Dòng thứ 3 gồm n số nguyên dương b[1], b[2], ..., b[n] là chỉ số sức mạnh của các chiến binh phe Dire.

(1 ≤ a­i, bi ≤ 2*N).

Giả sử rằng chỉ số sức mạnh của tất cả các chiến binh 2 phe đều khác nhau.

Output

In ra số điểm tối đa Dire có thể đạt được.

Example

Test 1:

Input:

3
3 4 5
1 2 6

Output:

1

 

Test 2:

Input:

4
4 5 6 2
1 7 3 8

Output:

3


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-20 19:35:27 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p153prof-ptit-spoj-quyet-chien/

Last edit: 2017-08-20 19:35:46
2016-04-13 03:41:27
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153prof-round-3f-quyet-chien.html
2015-05-06 15:39:37 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 19:35:50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.