Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROG - ROUND 3G - Chẵn lẻ

Tí đang ngồi học toán nhưng thấy chán quá nên ngồi viết ra các số tự nhiên từ 1 tới n và để tăng phần thú vị, đầu tiên, Tí viết các số lẻ trong n số theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải ra trước rồi viết tất cả các số chẵn cũng theo thứ tự tăng dần ra sau.

Sau đó Tí đố tèo biết được giá trị của số thứ k trong dãy số mà Tí vừa viết. Tèo bí quá đành nhờ các bạn giúp vậy.

Input

Một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên n và k (1 <= k <= n <= 10^12).

Output

Giá trị của số thứ k.

Example

Test 1:

Input:

10 3

Output:

5

 

Test 2:

Input:

7 7

Output:

6


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-16 09:47:41
https://ideone.com/DlQb4R
2018-02-16 10:16:05
Sử dụng công thức cấp số cộng
2017-08-20 19:06:51 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p153prog-ptit-spoj-round-3g-chan-le/
2016-04-13 03:43:43
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153prog-round-3g-chan-le.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.