Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROH - ROUND 3H - Phòng họp

PTIT đang trong mùa thi, Tí và Tèo đang căng sức học cho các môn ở năm 3, các cậu phải thi trong m ngày mỗi ngày thi ở một phòng, sau khi thi xong các cậu muốn gặp nhau ở cùng một phòng để cùng thảo luận về bài thi của mình, và phòng họp chung đó phải cách đều 2 phòng mà Tí và Tèo thi. Ở PTIT có n phòng, đánh số từ 1 đến n, các phòng được nối với nhau bởi   n – 1 hành lang, 2 phòng bắt kì luôn có thể qua lại trực tiếp hoặc đi qua một số phòng trung gian.

Các bạn hãy giúp Tí và Tèo đếm xem trong mỗi ngày thi có bao nhiêu phòng có thể dùng làm phòng thảo luận của 2 cậu.

Input

Dòng thứ nhất chứa số nguyên n(1 <= n <= 10^5) – Số phòng của PTIT.

n – 1 dòng tiếp theo chứa cặp số a[i] và b[i] (1 <= i <= n – 1, 1 <= a[i], b[i] <= n) thể hiện có hành lang nối giữa phòng a[i] và phòng b[i].

Dòng tiếp theo chứa số nguyên m(1 <= m <= 10^5) – Số ngày thi của Tí và Tèo.

m dòng tiếp mỗi dòng chứa cặp số x[i], y[i] (1 <= i <= m, 1 <= x[i], y[i] <= n), x[i] là phòng thi của Tí vào ngày i, y[i] là phòng thi của Tèo vào ngày i.

Output

Gồm m dòng, mỗi dòng chứa số phòng có thể dùng làm thảo luận của ngày thi tương ứng.

Example

Test 1:

Input:

4
1 2
1 3
2 4
1
2 3

Output:

1

 

Test 2:

Input:

4
1 2
2 3
2 4
2
1 2
1 3

Output:

0
2


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-10-22 05:04:48 bembembem
admin add thêm ngôn ngữ pascal được không ạ ?

Last edit: 2015-10-22 05:05:06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.