Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P153PROI - ROUND 3I - Mã hóa xâu

Tí đang tìm hiểu một trong những kĩ thuật mật mã hóa đơn giản nhất. Với bản tin cần được mã hóa, phương pháp này được sẽ mã hóa thành một xâu với quy tắc như sau:

Xâu mã hóa chỉ lưu lại các kí tự chữ cái xuất hiện đầu tiên. Nói cách khác, các kí tự nào xuất hiện > 1 lần trở lên, sẽ bị xóa bỏ, chỉ giữ lại kí tự đầu tiên.

Giá trị mật mã của xâu được tính bằng tổng số lần xuất hiện của các kí tự có tần suất > 1 lần.

Các bạn hãy cùng Tí giải quyết bài toán này nhé!

Input

Dòng đầu tiên gồm số lượng test T (T <= 100).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm nhiều chuỗi các kí tự, có tổng độ dài không vượt quá 10^5.

Các kí tự là chữ cái in hoa hoặc chữ cái thường.

Output

Với mỗi test, in ra trên dòng số các giá trị mật mã của xâu, và xâu đó sau khi được mã hóa.

Example

Input:
3
Posts and Telecommunications Institute of Technology
i am a man
google Output: 41 postandelcmuifhgy
5 iamn
4 gole

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-03-19
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-12 10:04:37
Test full đúng rồi mà nộp vẫn sai hoài.:((
2017-08-20 19:21:07 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/p153proi-ptit-spoj-ma-hoa-xau/
2016-04-13 03:45:47
HD:
http://mycodealgorithm.blogspot.com/2016/04/p153proi-round-3i-ma-hoa-xau.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.