Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P156SUME - ROUND 6E - Ước chung của chuỗi

Một chuỗi a được gọi là ước của chuỗi b nếu tồn tại một số nguyên dương x sao cho khi ta viết x lần chuỗi a thì sẽ thu được chuỗi b. Ví dụ chuỗi “abab” có 2 ước là “ab” và “abab”.

Bạn được cho 2 cho 2 chuỗi s1 và s2, hãy đếm xem chúng có tất cả bao nhiêu ước chung?

Input

Dòng đầu tiên là 1 chuỗi s1, dòng thứ 2 là chuỗi s2.

Cả 2 chuỗi đều gồm các chữ cái thường, độ dài 2 chuỗi không quá 105.

Output

In ra một số nguyên là kết quả của bài toán.

Example

Test 1:

Input:

xyztxyzt

xyzt

Output:

1

 

Test 2:

Input:

aaa

aa

Output:

1


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-08-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-21 10:50:48 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/p156sume-spoj-ptit-round-6e-uoc-chung-cua-chuoi/
2016-07-13 09:40:52 kecko
Ước chung mà bạn, 2 xâu chỉ có 1 ước chung là "a" thôi mà.
2015-09-03 10:26:34 Trymsunsoan
cho hoi test 2 sao lai ra 1 nhi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.